Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

WETA - NABÓR 2023/24

Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkoły

Elektroniczna rejestracja kandydatów - dostępna od 15 maja 2023 r.

https://nabor.pcss.pl/lomza/szkolaponadpodstawowa/

Należy wniosek i informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły.

Ubiegając się o przyjęcie do klasy pierwszej należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Do 19 czerwca 2023 r.: podanie z kwestionariuszem osobowym (do pobrania
  z elektronicznej strony naboru).
 2. Do 12 lipca 2023 r.: dwa zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem).
 3. Do 12 lipca 2023 r.: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie
  o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginały zgodnie z terminem rekrutacji).
 4. Do 21 lipca 2023 r.: dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia: zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie (maks. 3 badania można wykonać w dawnym Eskulapie lub w przychodni przy zakładach BONA), orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami

Terminy rekrutacji

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

15 maja do 19 czerwca 2023 r.
do godz. 15.00

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

15 maja do 12 lipca 2023 r.
do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach z egzaminu

23 czerwca - 12 lipca 2023 r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

18 lipca 2023 r. o godz. 10.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu i zaświadczenia lekarskiego

do 21 lipca 2023 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24 lipca 2023 r. o godz. 10.00

Możliwość wystąpienia - rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego - do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 27 lipca 2023 r.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od przyjęcia wystąpienia

Możliwość wniesienia - przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego - odwołania do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od przyjęcia uzasadnienia

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od złożenia odwołania

Poradnie Medycyny Pracy

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych zgłaszający się na badania do lekarza medycyny pracy powinni posiadać:

 1. Skierowanie w oryginale.
 2. Dowód tożsamości (legitymacja szkolna).
 3. Wyniki badań diagnostycznych, wykonane w okresie ostatnich 6 miesięcy (jeżeli posiada).
 4. Karty informacyjne z pobytów szpitalnych wraz z kserokopią (jeżeli posiada).
 5. Zaświadczenie z poradni specjalistycznej (kardiologicznej, neurologicznej, okulistycznej, endokrynologicznej lub innej), jeżeli kandydat jest tam leczony.
 6. Kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań.
 7. Bilans ucznia wraz z kserokopią (jeżeli posiada)

Weta - film promocyjny

Spacer po szkole

Prezentacja kierunków kształcenia - WETA

Uczniowie o szkole - Filmy