Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://www.wetalomza.pl/ strony internetowej Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży.

Data publikacji strony internetowej: 2016-11-22.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Na stronie nie wykorzystujemy tłumacza języka migowego.
Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Oświadczenie sporządzono dnia : 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o przesłanie wiadomości na adres sekwet@wp.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 86 216 20 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt

Dostępność architektoniczna

Na posesji szkoły pod adresem ul. Stacha Konwy 11 znajduje się trzy budynki. Na posesji znajdują się dwa parkingi samochodowe, nie wyodrębniono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Wejścia do budynków po schodach, brak jest pochylni lub wind. Brak urządzeń wspomagających orientację: sygnałów akustycznych, informacji głosowych. Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym. Nie zapewniamy tłumacza języka migowego.